Naujienos

ŠEIMA  - TIKĖJIMO VARTAI

Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas Šeimos metams

Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai – kiekvieno iš mūsų atsakas į Dievo troškimą susitikti su žmogumi. Tikėjimo metais popiežius Pranciškus mus ragino naujai atrasti tikėjimo spindesį savo gyvenime. Tikėjimo metų dovana tapo enciklika Lumen Fidei, priminusi mums tikėjimo reikšmę ir jo brendimo sąlygas. Joje popiežius ypač pabrėžė, kad „pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima.“ (LF 52) (daugiau…)Didžiosios Savaitės ir Šv. Velykų

PAMALDŲ TVARKA

Balandžio 14 d. – DIDYSIS PIRMADIENIS
Šv. Mišios aukojamos 8.00, 17.00 ir 18.00 val.

Balandžio 15 d. – DIDYSIS ANTRADIENIS
Šv. Mišios aukojamos 8.00, 17.00 ir 18.00 val.

Balandžio 16 d. – DIDYSIS TREČIADIENIS
Šv. Mišios aukojamos 8.00, 17.00 ir 18.00 val.

DIDYSIS VELYKINIS TRIDIENIS

Balandžio 17 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS

11.00 val. – J. E. Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis su vyskupijos kunigais Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje aukos Krizmos Šv. Mišias, kurių metų pašventinami Ligonių, Katechumenų ir Krizmos aliejai. Kunigai atnaujins kunigystės įsteigimo dieną.

18.00 val. – aukojamos Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios. Po Šv. Mišių pagarbinimui išstatomas Švč. Sakramentas. Šią dieną giedantys ar pamaldžiai kalbantys himną ,,Kūno paslaptį garbingą“ įprastinėmis sąlygomis gali pelnyti visuotinius atlaidus.

Balandžio 18 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS

18.00 val. – Kristaus Kančios pamaldos. Šią dieną prisimenama Kristaus Kančia ir mirtis ant kryžiaus.
Katalikai yra įpareigoti laikytis sauso pasninko ir visiškos rimties. Šią dieną neaukojamos Šv. Mišios, tačiau atliekamos Kristaus Kančios pamaldos. Kunigas puola kniūbsčias ir gulasi kryžiumi prieš altorių, melsdamas Dievą atleidimo savo bendruomenei ir visam pasauliui, atsiprašydamas už visų nuodėmes. Dalyvaujantys pamaldose tuo metu atsiklaupia ir jungiasi su kunigu savo malda ir atgaila už asmeninės, šeimos ir visuomenės nuodėmes. Po pamaldų einamas Kryžiaus kelias. Po Kryžiaus kelio priklaupimu ir pabučiavimu pagarbinamas kryžius. Kryžiaus pagarbinimu įprastinėmis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.
Visame pasaulyje daroma rinkliava Šventosios Žemės bažnyčioms išlaikyti.

Balandžio 19 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

8.00 – 22.00 val. – Maldos budėjimas prie Kristaus kapo, apmąstant Jo kančią ir mirtį.

Velyknakčio liturgija prasidės 20.00 val.

Šventinama ugnis, vanduo, atnaujinami Krikšto įžadai. Krikšto pažadų atnaujinimui atsineškime žvakes. Šią dieną už Krikšto įžadų atnaujinimą įprastinėmis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai. 
Šventintą vandenį bus galima pasiimti tik pasibaigus pamaldoms. Yra senas paprotys šventinti Velykinio stalo valgius. Mūsų bažnyčioje Velykiniai valgiai šventinami po vakarinių Šv. Mišių. Šv. Velykų dienoje – po Prisikėlimo Šv. Mišių.


Balandžio 20 d. – VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

(ŠV. VELYKOS)

8.00 val. – Prisikėlimo procesija, Šv. Mišios.

Kitos Šv. Mišios aukojamos: 11.00, 12.30 ir 18.00 val.


Balandžio 21 d. – ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA

Šv. Mišios aukojamos: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 ir 18.00 val.


Balandžio 25 d. 20.00 val. – 26 d. 5.00 val.
X – OJI EUCHARISTINĖ ADORACIJOS NAKTIS


Balandžio 27 d. – ATVELYKIS
Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka.

© 2008m. www.mmarijosparapija.lt , Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas